Sigiriya

126 Photo Essay

The spiral stairway

Sigiriya