Sigiriya

118 Photo Essay

Sigiriya Summit

The surrounding landscape

Sigiriya