Sigiriya

48 Photo Essay

Sigiriya

Ponds at the uppermost of the pleasure garden

Sigiriya