Kelaniya Viharaya Previous Home Next

Kelaniya Temple

2 Photo Essay

The Image House main entrance and the Dageba.

Kelaniya Temple