Kelaniya Temple Previous Home Next

Kelaniya Temple

1 Photo Essay

The Kelaniya Raja Maha Viharaya or the Kelaniya Temple