Kelaniya Temple Previous Home Next

Kelaniya Temple

4 Photo Essay

Makara Torana or the Dragon Arch at Kelaniya Temple

Kelaniya Temple