Kelaniya Temple Previous Home Next

Kelaniya Temple

3 Photo Essay

Makara Torana or the Dragon Arch at Kelaniya Temple